THE SAFT DIVING EQUIPMENT & SNORKELING STORE

THE SAFT DIVING EQUIPMENT & SNORKELING STORE

Thỏa Thuận Người Dùng

Thỏa Thuận Người Dùng được định nghĩa là thoả thuận của Người mua hàng thực hiện giao dịch mua bán với Công Ty TNHH THE SAFT

1./ Người mua hàng đã được tư vấn và đã tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm.

2./ Người mua hàng đã đọc và hiểu các Chính Sách Bán Hàng, Chính Sách Đổi Trả Hàng, Chính Sách Vận Chuyển và các Chính Sách khác được qui định tại website : saft.com.vn

3./ Người mua hàng hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện theo các Chính Sách Bán Hàng, Chính Sách Đổi Trả Hàng, Chính Sách Vận Chuyển và các Chính Sách khác được qui định tại website : saft.com.vn.

TOP